Wednesday, August 11, 2010

膠詩

采葛 ( 王風 詩經)
彼采葛兮,一日不見,如三月兮,
彼采蕭兮,一日不見,如三秋兮,
彼采艾兮,一日不見,如三歲兮。

講膠 (膠大人 膠人語錄)
得道膠人,一事無成,如廢人兮,
得道膠仙,提早升仙,如無為兮,
得道膠紙,造福世人,如恩賜兮。

No comments:

Post a Comment